Vaistininko etikos kodeksas

LIETUVOS VAISTININKŲ PROFESINĖS ETIKOS KODEKSAS

Pasirašytas 2023 m. birželio mėn.

Lietuvos vaistininkai, siekdami aukštų farmacinės ir kitų sveikatinimo veiklų standartų, visuomenės ir pacientų pasitikėjimo, priima šį Lietuvos vaistininkų profesinės etikos kodeksą (toliau – Kodeksas) ir įsipareigoja juo vadovautis savo profesinėje veikloje. Kodekse pateikiamos gairės atitinka profesionalaus, visuomenėje gerbiamo ir autoritetingo vaistininko profesinės etikos principus. Šis Kodeksas, parengtas remiantis Lietuvos vaistininkystės tradicijomis bei Tarptautinės farmacijos federacijos (Fédération Internationale Pharmaceutique) rekomendacijomis, yra privalomas kiekvienam Lietuvos vaistininkui, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme.

 • VAISTININKO PAREIGOS
  1. Vaistininkas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymu, šiuo Kodeksu ir kitais vaistininko profesinę veiklą reguliuojančiais teisės aktais.
  2. Vaistininkas privalo turėti įstatymų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią vaistininko profesinės kvalifikacijos licenciją.
  3. Vaistininkas privalo kelti kompetenciją nuolat tobulindamas profesinę kvalifikaciją.
  4. Vaistininkas privalo konsultuoti ir teikti rekomendacijas pacientams, remdamasis įrodymais pagrįsta praktika.
  5. Vaistininkas privalo skatinti racionalų vaistų ir kitų sveikatai palaikyti skirtų produktų vartojimą.
  6. Vaistininkas privalo sąžiningai ir etiškai elgtis su savo kolegomis, kitais sveikatos priežiūros specialistais bei pacientais arba jų globėjais, puoselėti visuomenės pasitikėjimą vaistininko profesija.
  7. Vaistininkas privalo gerbti savo profesiją ir saugoti jos tradicijas.

2 straipsnis. SANTYKIS SU PACIENTU ARBA JO GLOBĖJU

 1. Vaistininkas gerbia ir saugo farmacinės paslaugos metu gautos ir pateiktos informacijos konfidencialumą ir užtikrina jos panaudojimą teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Vienodai etiškai, profesionaliai, pagarbiai ir geranoriškai konsultuoja visus pacientus arba jų globėjus, neatsižvelgdamas į jų amžių, tautybę, religiją, rasę, lytį, išsilavinimą, turtinę padėtį, priklausymą mažumų grupėms ir kitus skirtumus.
 3. Vaistininko veiklos prioritetas yra paciento sveikata ir gerovė. Todėl, teikdamas farmacinę paslaugą, jis visada veikia kaip savarankiškas sveikatinimo specialistas, atsiribojantis nuo trečiųjų šalių interesų.
 4. Vaistininkas bendradarbiauja su pacientu arba jo globėju, gydytoju, kitais farmacijos ir sveikatos priežiūros specialistais, siekdamas suteikti pacientui kokybišką farmacinę paslaugą.
 5. Atsiradus papildomų klausimų teikiant farmacinę paslaugą, vaistininkas išsiaiškina jam trūkstamą informaciją ir pacientui suteikia reikiamą konsultaciją.
 6. Asmeniniai vaistininko įsitikinimai neturi pakenkti pacientui.

3 straipsnis. SANTYKIAI SU KOLEGOMIS

 1. Vaistininkas gerbia savo kolegas, yra paslaugus, geranoriškai dalijasi savo sukaupta patirtimi ir žiniomis, nemenkina kitų autoriteto paciento ar kolegų akivaizdoje.
 2. Farmacijos specialisto arba kito sveikatos priežiūros specialisto sprendimai neaptarinėjami girdint pacientui – situacija sprendžiama tik tarp specialistų.
 3. Vaistininkas, geranoriškai bendradarbiaudamas, priima kitų kolegų racionalią profesinę nuomonę.
 4. Vaistininkas dirba bendradarbiaudamas su visa vaistinės komanda ir deda visas pastangas, siekdamas išvengti bet kokių klaidų vaistinės darbe.

4 straipsnis. VAISTININKO TEISĖS

 1. Vaistininkas turi teisę teikti pasiūlymus teisės aktų pakeitimams, susijusiems su vaistininkų profesinės veiklos reguliavimo bei profesinės ateities klausimais.
 2. Atsižvelgdamas į šiai profesijai tenkančią atsakomybę ir kvalifikacinius reikalavimus, vaistininkas turi teisę į saugias darbo sąlygas, orų atlyginimą bei sudarytas palankias galimybes savo kvalifikacijai kelti.
 3. Įžvelgdamas grėsmę paciento sveikatai arba pavojų jo gyvybei arba kilus įtarimui, kad pacientas perkamus vaistus pavartos savo ar kitų asmenų sveikatos žalojimui, vaistininkas turi teisę neišduoti pacientui jo prašomų vaistų ar kitų vaistinės prekių, profesionaliai paaiškindamas tokio sprendimo priežastis bei, jei įmanoma, pasiūlydamas alternatyvą.

5 straipsnis. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Laikytis šio Kodekso reikalavimų – kiekvieno vaistininko pareiga ir garbės reikalas.
 2. Šį Kodeksą tvirtina Lietuvos farmacijos sąjunga ir Lietuvos vaistininkų sąjunga. Kodeksas skelbiamas šių organizacijų interneto svetainėse.
 3. Tais atvejais, jei vaistininko elgesys nėra reglamentuotas teisės aktuose arba šiame Kodekse, turi būti vadovaujamasi bendraisiais etikos principais.

Lietuvos farmacijos sąjungos prezidentė

Prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė

Lietuvos vaistininkų sąjungos pirmininkė

Dr. Liubov Kavaliauskienė